Yapı Alanında Kaliteli Hizmet
Yapı Alanında Kaliteli Hizmet
Garanti Şartları

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen süreleri,

b) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1)  Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu hakları gösteren belgeyi,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

d) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1)  İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,

ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere,  ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

i) (Ek:RG-5/11/2020-31295)(1)  Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar

 

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1)  Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1)  Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Garanti süresi

MADDE 6 – (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

(2) Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.

(3) Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgiler

MADDE 7 – (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

e) Garanti süresi,

f) Azami tamir süresi,

g) Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

(2) (Ek:RG-5/11/2020-31295)(1)  Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınır.

(3) (Ek:RG-5/11/2020-31295)(1)  Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendinde yer alan imza ve kaşe şartı aranmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları

 

Ücretsiz onarım isteme hakkı

MADDE 8 – (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin diğer hakları

MADDE 9 – (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi,

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Değiştirilen malın garanti süresi

MADDE 10 – (1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Kullanım hatası

MADDE 11 – (1) Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-5/11/2020-31295)(1)  Ticaret Bakanı yürütür.

 

____

(1)Bu değişiklik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/6/2014

29029

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

5/11/2020

31295

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 (Değişik:RG-5/11/2020-31295) (1)

 

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

 

SEKTÖR/ÜRÜN

GARANTİ SÜRESİ

1

SAĞLIK ÜRÜNLERİ

 

1.1

KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI

 

 

1.1.1

TANSİYON ALETLERİ    

2 YIL

 

 

1.1.2

KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR

2 YIL

 

 

1.1.3

İŞİTME CİHAZLARI

2 YIL

 

 

1.1.4

KONUŞMA CİHAZLARI

2 YIL

 

 

1.1.5

ATEŞ ÖLÇEN  CİHAZLAR

2 YIL

 

 

1.1.6

MASAJ ALETLERİ VE CİHAZLARI

2 YIL

 

1.2

ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ 

 

 

1.2.1

ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI

2 YIL

 

 

1.2.2

BİBERON ISITICILARI

2 YIL

 

 

1.2.3

BİBERON STERİLİZATÖRLERİ 

2 YIL

 

 

1.2.4

MAMA HAZIRLAMA SETLERİ

2 YIL

 

 

1.2.5

ÇOCUK OTO KOLTUKLARI

2 YIL

 

 

1.2.6

MAMA SANDALYELERİ

2 YIL

 

 

1.2.7

ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ

2 YIL

 

 

1.2.8

BEBEK İZLEME KAMERALARI VE EBEVEYN MONİTÖRLERİ

2 YIL

 

1.3

ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR 

 

 

1.3.1

TEKERLEKLİ SANDALYELER

2 YIL

 

 

1.3.2

ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR

2 YIL

 

 

1.3.3

GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUYUCULAR

2 YIL

2

GÖZLÜKLER  

 

2.1

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

2 YIL

 

2.2

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ

2 YIL

3

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 

 

3.1

KLİMALAR

2 YIL

 

3.2

ISI POMPALARI

2 YIL

 

3.3

FAN KOİLLER 

2 YIL

 

3.4

BRÜLÖRLER 

2 YIL

 

3.5

KALORİFER KAZANLARI 

2 YIL

 

3.6

KAT KALORİFERLERİ 

2 YIL

 

3.7

KOMBİLER

2 YIL

 

3.8

DOĞALGAZ / LPG SOBALARI

2 YIL

 

3.9

GAZYAĞLI SOBALAR

2 YIL

 

3.10

KATI YAKIT SOBALARI

2 YIL

 

3.11

ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI

2 YIL

 

3.12

ŞOFBENLER

2 YIL

 

3.13

ANİ SU ISITICILARI

2 YIL

 

3.14

TERMOSİFONLAR

2 YIL

 

3.15

PENCERE TİPİ FANLAR 

2 YIL

 

3.16

VANTİLATÖRLER

2 YIL

 

3.17

USB FANLAR

2 YIL

 

3.18

DAVLUMBAZLAR

2 YIL

 

3.19

ASPİRATÖRLER 

2 YIL

 

3.20

FANLI ELBİSE KURUTUCULARI

2 YIL

 

3.21

HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER

2 YIL

4

SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

 

4.1

HİDROFORLAR

2 YIL

 

4.2

SU ARITMA CİHAZLARI

2 YIL

 

4.3

MOTORLU SU POMPALARI

2 YIL

 

4.4

VANALAR

2 YIL

 

4.5

BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)

2 YIL

 

4.6

MUSLUKLAR

2 YIL

 

4.7

REZERVUARLAR

2 YIL

 

4.8

KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ

2 YIL

 

4.9

HİDROMASAJ SİSTEMLERİ VE JAKUZİLER

2 YIL

 

4.10

DUŞAKABİNLER

2 YIL

 

4.11

ELEKTRİKLİ SAUNALAR

2 YIL

 

4.12

LAVABOLAR

2 YIL

 

4.13

KLOZETLER

2 YIL

 

4.14

EVİYELER

2 YIL

5

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 

 

5.1

TESTERE MAKİNELERİ

2 YIL

 

5.2

POLİSAJ MAKİNELERİ

2 YIL

 

5.3

MATKAPLAR

2 YIL

 

5.4

LEHİM TABANCALARI

2 YIL

 

5.5

VİDALAMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

5.6

ZIMPARA MAKİNELERİ

2 YIL

 

5.7

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ

2 YIL

6

MOTORLAR 

 

6.1

ELEKTRİK MOTORLARI

2 YIL

 

6.2

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

2 YIL

 

6.3

DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI

2 YIL

7

EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ

 

7.1

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ

2 YIL

 

7.2

GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

2 YIL

 

7.3

RÜZGÂR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

2 YIL

8

ELEKTRONİK İLE TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI  

 

8.1

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 

 

 

8.1.1

SABİT HATLI TELEFONLAR

2 YIL

 

 

8.1.2

CEP TELEFONLARI

2 YIL

 

 

8.1.3

UYDU TELEFONLARI

2 YIL

 

 

8.1.4

MODEMLER/ROUTERLAR

2 YIL

 

 

8.1.5

FAKSLAR

2 YIL

 

 

8.1.6

ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ

2 YIL

 

8.2

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 

 

 

8.2.1

BİLGİSAYARLAR

2 YIL

 

 

8.2.2

TABLETLER

2 YIL

 

 

8.2.3

MOUSELAR

2 YIL

 

 

8.2.4

MONİTÖRLER

2 YIL

 

 

8.2.5

YAZICILAR

2 YIL

 

 

8.2.6

TARAYICILAR

2 YIL

 

 

8.2.7

SES KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

 

 

8.2.8

KLAVYELER

2 YIL

 

 

8.2.9

HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ

2 YIL

 

 

8.2.10

 BİLGİSAYAR KAMERALARI

2 YIL

 

 

8.2.11

OYUN KONSOLLARI

2 YIL

 

 

8.2.12

İŞLEMCİLER

2 YIL

 

 

8.2.13

KART OKUYUCULAR

2 YIL

 

 

8.2.14

AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI

2 YIL

 

 

8.2.15

HARD DİSKLER

2 YIL

 

 

8.2.16

ANAKARTLAR

2 YIL

 

 

8.2.17

KİTAP OKUYUCULAR

2 YIL

 

 

8.2.18

DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ

2 YIL

 

 

8.2.19

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ

2 YIL

 

 

8.2.20

BELLEKLER

2 YIL

 

 

8.2.21

EKRAN KARTLARI

2 YIL

 

 

8.2.22

LAPTOP SOĞUTUCULARI

2 YIL

 

 

8.2.23

AKILLI KALEMLER

2 YIL

 

8.3

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ  

 

 

8.3.1

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

2 YIL

 

 

8.3.2

GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER

2 YIL

 

 

8.3.3

GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

 

 

8.3.4

ARAÇ İÇİ KAMERALAR

2 YIL

 

 

8.3.5

ALARM CİHAZLARI

2 YIL

 

 

8.3.6

EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI

2 YIL

 

 

8.3.7

AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

2 YIL

 

 

8.3.8

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SİSTEMLERİ

2 YIL

 

8.4

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR 

 

 

8.4.1

TELEVİZYONLAR

2 YIL

 

 

8.4.2

PİKAP-PLAK ÇALARLAR

2 YIL

 

 

8.4.3

MÜZİK SETLERİ

2 YIL

 

 

8.4.4

RADYOLAR

2 YIL

 

 

8.4.5

SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.)

2 YIL

 

 

8.4.6

MEDYA OYNATICILAR (MP3, MP4 vb.)

2 YIL

 

 

8.4.7

EV SİNEMA SİSTEMLERİ

2 YIL

 

 

8.4.8

SES DÜZENLEYİCİLER

2 YIL

 

 

8.4.9

HOPARLÖRLER

2 YIL

 

 

8.4.10

KULAKLIKLAR

2 YIL

 

 

8.4.11

ELEKTRONİK SÖZLÜKLER

2 YIL

 

 

8.4.12

PROJEKSİYON CİHAZLARI

2 YIL VEYA 5.000 SAAT (Hangisi Önce Dolarsa)

 

 

8.4.13

HESAP MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

8.4.14

ELEKTRONİK PARA KASALARI

2 YIL

 

 

8.4.15

UYDU ALICILARI

2 YIL

 

 

8.4.16

AKILLI TV KUTULARI (SET TOP BOX ve vb.)

2 YIL

 

 

8.4.17

UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI

2 YIL

 

8.5

FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR 

 

 

8.5.1

KAMERALAR

2 YIL

 

 

8.5.2

FOTOĞRAF MAKİNELERİ

2 YIL

 

8.6

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

 

 

8.6.1

DRONELAR

2 YIL

9

ELEKTRİK ÜRETEN VE DÜZENLEYEN CİHAZLAR

 

9.1

JENERATÖRLER

2 YIL

 

9.2

AKÜMÜLATÖRLER

2 YIL

 

9.3

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

2 YIL

 

9.4

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)

2 YIL

 

9.5

REGÜLATÖRLER

2 YIL

10

TAŞITLAR 

 

10.1

BİNEK OTOMOBİLLER

2 YIL VEYA 60.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)

 

10.2

KAMYONETLER

2 YIL VEYA 100.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)

 

10.3

MOTOSİKLETLER

2 YIL VEYA 30.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)

 

10.4

ATV ARAÇLARI

2 YIL VEYA 30.000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)

 

10.5

MOTORLU BİSİKLETLER

2 YIL

 

10.6

MOTORLU SCOOTERLAR

2 YIL

 

10.7

DENİZ MOTOSİKLETLERİ

2 YIL

 

10.8

YATLAR

2 YIL

 

10.9

KAR MOTOSİKLETLERİ

2 YIL

 

10.10

BİSİKLETLER  

2 YIL

 

10.11

ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR

2 YIL

 

10.12

ÇOCUKLAR İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR

2 YIL

 

10.13

KARAVANLAR

2 YIL

 

10.14

TAŞIT YEDEK PARÇALARI 

 

 

10.14.1

ARAÇ LASTİKLERİ

2 YIL VEYA 1,6 mm DİŞ DERİNLİĞİ (Hangisi Önce Dolarsa)

 

 

10.14.2

FARLAR

2 YIL

 

 

10.14.3

GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER

2 YIL

 

 

10.14.4

MERKEZİ KİLİTLER

2 YIL

 

 

10.14.5

EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI 

2 YIL

 

 

10.14.6

EMNİYET CAMLARI

2 YIL

 

 

10.14.7

EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR

2 YIL

 

 

10.14.8

ŞARJ DİNAMOSU

2 YIL

 

 

10.14.9

JANTLAR

2 YIL

 

 

10.14.10

KATALİTİK KONVERTÖRLER

2 YIL

 

 

10.14.11

AMORTİSÖRLER

2 YIL

 

 

10.14.12

RADYATÖRLER

2 YIL

 

 

10.14.13

OTO KLİMALARI

2 YIL

 

10.15

ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ 

 

 

10.15.1

LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

 

 

10.15.2

CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

 

 

10.15.3

ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ

2 YIL

11

EV TİPİ DİKİŞ MAKİNELERİ

2 YIL

12

BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNELER

 

12.1

ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNELERİ

2 YIL

 

12.2

ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

2 YIL

 

12.3

ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNELERİ

2 YIL

 

12.4

ÇAPALAMA MAKİNELERİ

2 YIL

13

ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI

 

13.1

ELEKTRİK SAYAÇLARI

2 YIL

 

13.2

DOĞALGAZ SAYAÇLARI

2 YIL

 

13.3

SU SAYAÇLARI

2 YIL

 

13.4

ISI SAYAÇLARI – ISI ÖLÇERLER

2 YIL

 

13.5

SAATLER   

2 YIL

 

13.6

AKILLI SAATLER VE BİLEKLİKLER

2 YIL

 

13.7

DALIŞ SAATLERİ/BİLGİSAYARLARI

2 YIL

 

13.8

ODA TERMOSTATLARI

2 YIL

14

SPOR VE AV ALETLERİ

 

14.1

SPOR ALETLERİ 

 

 

14.1.1

KONDİSYON BİSİKLETLERİ

2 YIL

 

 

14.1.2

KOŞU BANDLARI

2 YIL

 

 

14.1.3

KONDİSYON KÜREĞİ

2 YIL

 

 

14.1.4

AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

14.2

AV ALETLERİ

 

 

14.2.1

AV TÜFEKLERİ

2 YIL

15

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR 

 

15.1

EV ALETLERİ 

 

 

15.1.1

BUZDOLAPLARI

2 YIL

 

 

15.1.2

DERİN DONDURUCULAR

2 YIL

 

 

15.1.3

ARAÇ BUZDOLAPLARI

2 YIL

 

 

15.1.4

SU SEBİLLERİ

2 YIL

 

 

15.1.5

BULAŞIK MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.1.6

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.1.7

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.1.8

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

2 YIL

 

 

15.1.9

FIRINLAR

2 YIL

 

 

15.1.10

OCAKLAR

2 YIL

 

 

15.1.11

PİŞİRME SACLARI

2 YIL

 

 

15.1.12

MİKRODALGA FIRINLAR

2 YIL

 

 

15.1.13

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.1.14

BUZ YAPMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.1.15

ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.1.16

KÂĞIT ÖĞÜTME VE EVRAK İMHA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.1.17

DÜDÜKLÜ TENCERELER

2 YIL

 

 

15.1.18

ÜTÜLER

2 YIL

 

15.2

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) 

 

 

15.2.1

SAÇ KESME MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.2.2

SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI

2 YIL

 

 

15.2.3

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.2.4

ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.2.5

EPİLASYON CİHAZLARI

2 YIL

 

 

15.2.6

SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.2.7

YÜZ MASKESİ MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.2.8

CİLT TEMİZLEME CİHAZLARI

2 YIL

 

15.3

BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER 

 

 

15.3.1

EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.2

EKMEK KESME MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.3

EKMEK YAPMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.4

TOST MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.5

YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.6

YUMURTA PİŞİRİCİLER

2 YIL

 

 

15.3.7

KARIŞTIRICILAR

2 YIL

 

 

15.3.8

ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.9

MEYVE SEBZE SIKACAKLARI

2 YIL

 

 

15.3.10

ET KIYMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.11

MISIR PATLATMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.12

SU ISITICILAR (KETTLE)

2 YIL

 

 

15.3.13

ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER

2 YIL

 

 

15.3.14

BUHARLI PİŞİRİCİLER

2 YIL

 

 

15.3.15

MUTFAK ROBOTLARI

2 YIL

 

 

15.3.16

FRİTÖZLER

2 YIL

 

 

15.3.17

IZGARALAR

2 YIL

 

 

15.3.18

BLENDERLAR

2 YIL

 

 

15.3.19

DOĞRAYICILAR

2 YIL

 

 

15.3.20

GIDA ÖĞÜTÜCÜLER

2 YIL

 

 

15.3.21

KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER

2 YIL

 

 

15.3.22

ELEKTRİKLİ CEZVELER

2 YIL

 

 

15.3.23

DONDURMA YAPMA MAKİNELERİ

2 YIL

 

 

15.3.24

WAFFLE MAKİNELERİ

2 YIL

16

MÜZİK ALETLERİ 

 

16.1

ORGLAR

2 YIL

 

16.2

PİYANOLAR

2 YIL

 

16.3

BAĞLAMALAR 

2 YIL

 

16.4

BATERİLER

2 YIL

 

16.5

GİTARLAR

2 YIL

 

16.6

KEMANLAR

2 YIL

17

AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR

2 YIL

18

KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

 

18.1

KAPI VE PENCERELER

2 YIL

 

18.2

KAPI HİDROLİKLERİ

2 YIL

 

18.3

KAPI KİLİTLERİ

2 YIL

 

18.4

KAPI OTOMATLARI

2 YIL

 

18.5

CAM BALKONLAR

2 YIL

 

18.6

ELEKTRİKLİ PANJURLAR

2 YIL

 

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et